SELECCIÓN DE OPERACIÓNS

Criterios de Selección de Operacións

A selección e a priorización de operacións está rexida, en xeral, polos principios de igualdade entre beneficiarios, eficiencia, eficacia e sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade dos beneficiarios para implementalos e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos.

De forma específica, os criterios para seguir aparecen recollidos nos seguintes documentos:

Criterios e procedementos de selección de operacións (CPSO) eixe 12 “urbano” do POCS 2014-2020.

Criterios y procedimiento seleccion operaciones

Orde HFP/1979/2016, de 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do FEDER para o período 2014-2020 (BOE n.º 315 de 30/12/2016).

Orde HFP/1979/2016

Criterios específicos para cada obxectivo temático e recollidos no anexo VII da Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira convocatoria para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020

Orde HAP/2427/2015

Fichas de criterios de selección de operacións da EDUSI “Máis Modelo Urbano Pontevedra”

CPSO