Normativa

Regulamentos e normativa europea

REGULAMENTO (CE, Euratom) núm. 1605/2002 do Consello do 25 de xuño de 2002, polo que se aproba o Regulamento financeiro aplicable ao orzamento xeral das comunidades europeas
REGULAMENTO (UE) núm. 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións específicas relativas ao apoio do FEDER co obxectivo de cooperación territorial europea.

Modificado polo Regulamento (UE) 2018/1046, do 18 de xullo de 2018 (DOUE do 31 de xullo de 2018)

REGULAMENTO (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e de Consello do 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao FEDER, ao FSE, ao Fondo de Cohesión, ao FEADER e ao FEMP, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP, e derrógase o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello.
REGULAMENTO (UE) núm. 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013 sobre o FEDER e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1080/2006.
REGULAMENTO DELEGADO (UE) núm. 480/2014 da Comisión do 3 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen disposicións comúns relativas ao FEDER, ao FSE, ao Fondo de Cohesión, ao FEADER e ao FEMP, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao FEDER, ao FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP.
DECISIÓN DE EXECUCIÓN DA COMISIÓN do 18 de febreiro de 2014 que establece a lista de rexións que poden recibir financiamento do FEDER e do FSE, e dos estados membros que poden recibir financiamento do Fondo de Cohesión durante o período 2014-2020.
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) núm. 821/2014 DA COMISIÓN do 28 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos.

(Regulamento “Ómnibus”)

Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión, polo que se modifican, entre outros, os Regulamentos (UE) núm. 1301/2013 (regulamento do FEDER) e (UE) núm. 1303/2013 (RDC_Regulamento de Disposicións Comúns)