SELECCIÓN DE OPERACIÓNS

Operacións Aprobadas

A resolución das operacións aprobadas aparece recollida no documento que establece as condicións da axuda

É un documento no que se establecen as condicións de cada axuda FEDER que recibe un beneficiario para unha determinada operación. O Regulamento (UE) n.º 303/2013 do Parlamento Europeo establece no art. 125.3.c que se entregue un DECA ao solicitante por cada operación da que vaia ser beneficiario.

O procedemento de selección de operacións da estratexia “Máis Modelo Urbano Pontevedra” segue o disposto polo Organismo Intermedio de Xestión e a Autoridade de Xestión para a selección e a asignación de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do eixe de desenvolvemento urbano do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014 – 2020.

A relación de operacións aprobadas e validadas da DUSI aparecen a continuación: